ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»., εφεξής καλούμενο ως «το Διαγνωστικό Εργαστήριο», παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύγχρονες, αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές ιατρικές υπηρεσίες. Με κεντρικό άξονα τις αρχές του ανθρωπισμού που διέπουν την ιατρική επιστήμη και τον σύγχρονο πολιτισμό, έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας, αλλά και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε – Σκοπός Επεξεργασίας

Το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με στόχο παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς εσάς, σας ζητάμε να μας παράσχετε τα στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email, τον Αριθμό Δελτίου της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, τα στοιχεία πληρωμής και ασφάλισης σας, αλλά και ιατρικά σας δεδομένα (ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, όπως π.χ. ιατρικό ιστορικό). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υπόκεινται τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία και μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτόν τον σκοπό προσωπικό του Διαγνωστικού μας Εργαστηρίου.

Εάν αποφασίσετε να μοιραστείτε μαζί μας προηγούμενες απεικονίσεις και ιατρικές γνωματεύσεις σας, θα τις αποθηκεύσουμε στα συστήματά μας και θα τις επεξεργαστούμε μόνο για να σας παρέχουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες. Εάν αποφασίσετε να μας παρέχετε οικειοθελώς πληροφορίες επικοινωνίας των οικείων σας ή των μελών της οικογένειας σας, αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σε περίπτωση που επισκέπτεστε το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο κατόπιν παραπομπής Ιδιώτη Ιατρού, ενημερώνουμε τον τελευταίο για τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς της ορθής ιατρικής γνωμάτευσης.

Όσα στοιχεία μας έχετε παράσχει θα χρησιμοποιηθούν από το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς εσάς,  για τον προγραμματισμό ή την επιβεβαίωση ραντεβού, καθώς και για την ενημέρωση για την έκδοση και παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έχετε διενεργήσει στο Εργαστήριο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλώ απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η χρήση των προσωπικών και ιατρικών σας δεδομένων είναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των απαιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών. Η επεξεργασία των στοιχειωδών προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) είναι αναγκαία για τον προγραμματισμό των ραντεβού σας, αλλά και για την εκτέλεση των ιατρικών υπηρεσιών που χρειάζεστε. Η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχειωδών προσωπικών σας δεδομένων.

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας οφείλουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα 10 ετών. Όταν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή θα προβούμε στην άμεση ανωνυμοποίησή τους. Κατ’ εξαίρεση, το Διαγνωστικό Εργαστήριο μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του ή προκειμένου να αμυνθεί έναντι αξιώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά περίπτωση και μόνο αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

Α) Παρόχους ιατρικών υπηρεσιών – συνεργάτες του Διαγνωστικού μας Εργαστηρίου, όπως ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας – εργαστήρια αναφοράς. Οι συγκεκριμένοι αποδέκτες θα προβούν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο όνομα και για λογαριασμό του Διαγνωστικού μας Εργαστηρίου, για παράδειγμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν ορισμένες ιατρικές εξετάσεις, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων, έχοντας επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω ενδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με του οποίους το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο συνεργάζεται και οι οποίοι του παρέχουν υπηρεσίες, όπως μηχανικούς πληροφορικής.

Β) Τρίτους, με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που η διαβίβαση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που εσείς διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης σας
 • Για λόγους διαφύλαξης των ζωτικών σας συμφερόντων
 • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη διάταξη της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας.

Γ)  Τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας κατόπιν δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος, όπως για παράδειγμα παραπέμποντες θεράποντες ιατρούς σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτούς, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη γραμματεία του Διαγνωστικού μας Εργαστηρίου.

Επιπρόσθετα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο υπάγεστε.

Διευκρινίζεται ότι το Διαγνωστικό Εργαστήριο δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

 Τα δικαιώματά σας

Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, είστε εξοπλισμένοι με τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή.

Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, απευθυνθείτε στη Γραμματεία μας ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας (μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το ιατρικό και διοικητικό μας προσωπικό, όντας πλήρως εκπαιδευμένο και με συνεχή επιμόρφωση, φροντίζει για την παροχή υπηρεσιών και ιατρικής φροντίδας υψηλού επιπέδου προς όλους όσους εμπιστεύονται το Διαγνωστικό Εργαστήριο μας. Η ασφάλεια κατά τη διατήρηση των δεδομένων σας από το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή από τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας. Κάθε φορά που οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται ιατρικά δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή/και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ανά περίπτωση έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control), ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: 2441026913 , καθώς και στο email: eky@eky.gr .

Για οποιαδήποτε απορία έχετε ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διαγνωστικού Εργαστηρίου μας, την Εταιρεία «ΚΚL ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ» στο τηλέφωνο: 210-6819236, ή στο email: dpo@eky.gr .

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax:+30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr.

Ωστόσο, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα χαιρόμασταν αν μας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε εσωτερικά οποιοδήποτε παράπονό σας, το συντομότερο δυνατό.

Δήλωση Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Εξεταζόμενου

 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΡΤΕΛΑ

 
GreekEnglish
Skip to content